Podmínky užívání a Ochrana osobních údajů – Kurzy

Home - Podmínky užívání a Ochrana osobních údajů – Kurzy

Přihlášením na kurz vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito podmínkami.

Účastníkem je každý uživatel, který se na kurz přihlásí a uhradí cenu kurzu.

Platby za kurz

Svou účast potvrzuje účastník odesláním přihlašovacího formuláře a zaplacením kurzu. Cenu kurzu účastník uhradí na účet na základě faktury vystavené společností Parliamo, s. r. o., která mu bude zaslána na jeho kontaktní email.

Jestliže nedojde k uskutečnění kurzu, mohou účastníci požádat o navrácení finančních prostředků v plné výši.

Storno podmínky

Pokud se přihlásíte na kurz a z jakýchkoli důvodů se nebudete moci zúčastnit, dejte nám prosím vědět alespoň 7 dní před kurzem. Jen tak vám budeme moci vrátit plnou cenu kurzu.

Pokud nám oznámíte svou neúčast do pěti dní před termínem kurzu, vrátíme vám zpět 50 % částky. Později vám částka za kurz vrácena nebude.

Odpovídající částku vám v případě zrušení přihlášky, či zrušení celého kurzu, vrátíme zpět na váš účet  do 14 dnů. 

Při vrácení částky za přihlášku na zahraniční účet jdou veškeré poplatky s tím spojené směrem k účastníkovi.

Reklamační řád

V případě reklamací se prosím obraťte na e-mail info@parliamo.cz.

Změna podmínek

Parliamo, s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu Podmínek užívání.

Změna podmínek používání nabývá platnosti okamžikem jejího zveřejnění na parliamo.cz.

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Parliamo, s. r. o. informuje účastníka, že odesláním přihlašovacího formuláře a zaplacením kurzu dojde mezi účastníkem a společností Parliamo, s. r. o. k uzavření smlouvy o účasti na kurzu. Osobní údaje účastníka, zadané účastníkem prostřednictvím přihlašovacího formuláře (jméno, příjmení, e-mailová adresa), Parliamo, s. r. o. zpracovává, a to z toho důvodu, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je účastník, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost účastníka. Za tuto žádost se považuje odeslání přihlašovacího formuláře. Související práva účastníka jsou uvedena níže.

Parliamo, s. r. o. dále informuje účastníka, že ke zpracování údajů není dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tzv. GDPR) nutný souhlas účastníka, neboť právním důvodem zpracování jeho osobních údajů je splnění smlouvy, případně přijetí opatření před jejím uzavřením, jak je uvedeno výše.

Parliamo, s. r. o. jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude osobní údaje účastníka zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Parliamo s. r. o. sděluje účastníkovi následující informace:

Správcem osobních údajů je Parliamo, s. r. o., IČO 290 36 861, se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, e-mail: info@parliamo.cz

Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí služby na základě smlouvy o účasti na kurzu, resp. přijetí opatření před jejím uzavřením – konkrétně identifikace účastníka, vystavení dokladů k platbě kurzu, informování účastníka o možnostech platby, kontaktování účastníka v případě zrušení či změn kurzu.

Právním základem pro zpracování je smlouva o účasti na kurzu. Účastník má proto povinnost osobní údaje poskytnout. V případě, že osobní údaje nebudou poskytnuty, nebude možné uzavřít smlouvu a poskytnout účastníkovi příslušný kurz.

Osobní údaje budou uchovány od jejich přijetí do ukončení kurzu.

Účastník má právo požadovat od společnosti Parliamo, s. r. o. přístup k osobním údajům, které se ho týkají, a  jejich opravu v případě, že jsou nepřesné. Může rovněž kdykoli žádat jejich doplnění, pokud jsou neúplné. Dále má právo na výmaz osobních údajů, pokud účel, pro který byly poskytnuty, již netrvá, nebo pokud je zpracování z jiných důvodů protiprávní. Za určitých podmínek však není Parliamo, s. r. o. není povinna osobní údaje účastníka vymazat.

Účastník má rovněž právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud popírá jejich přesnost, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Parliamo, s. r. o. mohla přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, že by zpracování osobních údajů bylo protiprávní a účastník netrvá na výmazu osobních údajů, ale na místo toho žádá omezení jejich použití, dále v případě, že Parliamo, s. r. o. již osobní údaje nepotřebuje, ale účastník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

Účastník má dále právo na přenositelnost osobních údajů, které účastníkovi dává možnost získat od Parliamo, s. r. o. osobní údaje, které jí poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Má rovněž právo na to, aby osobní údaje byly předány společností Parliamo, s. r. o. jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Pokud se účastník domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

II.

Dále Parliamo, s. r. o. informuje účastníka, že odesláním přihlašovacího formuláře v případě, že současně označí příslušné políčko „Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů“, uděluje účastník společnosti Parliamo, s. r. o. souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa) za účelem informování účastníka o dalších kurzech a službách nabízených společností Parliamo, s. r. o.

Parliamo s. r. o. sděluje účastníkovi následující informace:

Správcem osobních údajů je Parliamo, s. r. o., IČO 290 36 861, se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, e-mail: info@parliamo.cz

Účelem zpracování osobních údajů je informování účastníka o dalších kurzech a službách nabízených společností Parliamo, s. r. o., a to na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem.

Právním základem pro zpracování je souhlas účastníka se zpracováním pro výše uvedený účel. Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem není povinné.

Osobní údaje budou uchovány od jejich přijetí po dobu 5 let.

Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Může tak učinit např. zasláním e-mailové zprávy na kontaktní e-mail společnosti Parliamo, s. r. o., z níž bude vyplývat odvolání uděleného souhlasu.  Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu daného před jeho odvoláním.

Účastník má dále právo požadovat od společnosti Parliamo, s. r. o. přístup k osobním údajům, které se ho týkají, a  jejich opravu v případě, že jsou nepřesné. Může rovněž kdykoli žádat jejich doplnění, pokud jsou neúplné. Dále má právo na výmaz osobních údajů, pokud účel, pro který byly poskytnuty, již netrvá, nebo pokud je zpracování z jiných důvodů protiprávní. Za určitých podmínek však není Parliamo, s. r. o. není povinna osobní údaje účastníka vymazat.

Účastník má rovněž právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud popírá jejich přesnost, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Parliamo, s. r. o. mohla přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, že by zpracování osobních údajů bylo protiprávní a účastník netrvá na výmazu osobních údajů, ale na místo toho žádá omezení jejich použití, dále v případě, že Parliamo, s. r. o. již osobní údaje nepotřebuje, ale účastník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

Účastník má dále právo na přenositelnost osobních údajů, které účastníkovi dává možnost získat od Parliamo, s. r. o. osobní údaje, které jí poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Má rovněž právo na to, aby osobní údaje byly předány společností Parliamo, s. r. o. jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Pokud se účastník domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dále Parliamo, s .r. o. zvláště informuje účastníka, který udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, že má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů. V tom případě má rovněž právo na omezení zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Parliamo, s. r. o. převažují nad oprávněnými důvody účastníka. Pokud účastník vznese námitku proti zpracování, nebudou jeho osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu.